Anuradhapura

Sri Lanka 026
Anuradhapura, Kultur Dreieck, Sri Lanka


km@kay-maeritz.de © Kay Maeritz 2017